Skip available courses

Available courses

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล
  2. สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  3. สามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล
  2. เขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  3. ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบวงรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สคีเมติกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Sing line Diagram) ไวร์ริ่งไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) วงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2 มิติ และ 3 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายงานการวัสดุ การเขียนภาพประกอบและการเขียนภาพแยกชิ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย